enefex

Energy Efficiency Explorer rendszer az energetikai rendszerek on-line felügyeletéhez, optimalizációjához és auditálásához.

ENEFEX® ENERGETIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Az ENEFEX® Energetikai Információs Rendszer egy WEB alapú szolgáltatás, a felhasználók számára egyfajta energetikai ügyfélkapu. A fejlesztés kezdetekor az egyik legfôbb szempontunk az volt, hogy ne kelljen nagy összegû beruházásokkal kezdeni a rendszer bevezetését.
Fontos hangsúlyozni, hogy az ENEFEX® Energetikai Információs Rendszer nem adatgyûjtô, hanem energetikai adatokra épülô információkat szolgáltató rendszer. Az adatokat tehát el kell juttatni az ENEFEX® rendszer adatbázisába. A legegyszerûbb és legolcsóbb adatforrás az energia számla. Az ezen lévô fogyasztási adatok alkalmasak egyfajta kiértékelésre, energiahatékonyság figyelésre, az adatok rögzítése, feldolgozása pedig nem jár plusz költséggel.

Részletesebb információk, mutatók készülhetnek a napi-heti leolvasások következtében. Ezen sûrûbb idôpontban leolvasott adathalmaz már elemzésekre, ok-okozati összefüggések felderítésére is lehetôséget nyújt, de beruházás igény még ebben az esetben sem merül fel.
A félautomatikus illetve az automatikus adatfeltöltések pedig az energiagazdálkodás legfejlettebb formájára adnak lehetôséget.

A bejelentkezést követôen a felhasználók a belépési jogosultságuk függvényében olyan energetikai adatfeldolgozó, megjelenítô felületet kapnak, amelyen a hatékony energiafelhasználásuk folyamatos figyelemmel kísérésére, elemzésére kapnak lehetôséget.

Az ENEFEX® Energetikai Információs Rendszer önmagában nem csodaszer, csupán eszköz azok kezében akik elkötelezettek az energiahatékonyság és a környeztevédelem iránt. 

Az ENEFEX® rendszer sokrétû adatfeldolgozásának és megjelenítési funkciójának köszönhetôen beruházás nélkül, csupán az üzemeltetési szokások megváltoztatásával számos energiahatékonyság fokozó intézkedés foganatosítható.

Az ENEFEX® rendszer az alábbi lehetőségeket, szolgáltatásokat nyújtja a felhasználók részére:

-Közmû számlák nyilvántartása, tartalmi, számszaki ellenôrzése
-Számla adatokból statisztikák, kimutatások készítésére.
-Manuális mérôleolvasási adatok feltöltése
-Interneten tárolt mérési adatok integrálása
-Energetikai adatgyûjtô rendszerek adatainak integrálása
-Felügyeleti rendszerek energetikailag releváns adatainak integrálása
-Termelési, pénzügyi, egyéb nem energetikai célú adatok integrációja
-Energiahatékonysági mutatók képzése
-Riportok, energetikai beszámolók elôállítása
-Energetika adatok diagramos, táblázatos formban történô elemzése
-Költséghelyek képzése
-Tetszôleges mérôcsoportok, energiamérlegek kialakítása
-Adat exportálási lehetôségek .xls, .doc, .pdf, .jpg, .png, .svg
-Energetikai költségek elhatárolás tervezése
-   Dokumentációk, dokumentumok tárolása, egyszerû megjelenítés

Az adatbázis létrehozását és a felhasználói felület kialakítását követôen az ENEFEX® rendszert rugalmasságának köszönhetôen a felhasználók önállóan is teljeskörûen használhatják, vagy egyes nem kívánt feladatokat kiszervezve kizárólag csak a szakmai feladatokra koncentrálva vehetik igénybe.

Az ENEFEX® Energetikai Információs Rendszer adatbázisa olyan szerverparkban tárolódik, ahol az adatok megôrzése tûz-, vagyon-, adatbiztonsági szempontokat figyelembe véve nagy biztonságot nyújt. Az adattárolás biztonságát tovább növeli az adattároló tükrözése és a heti 1 alkalommal történô külsô szerverre mentés.
Az adatok adatbázisba juttatása biztonságos adatcsatornán történik.

A felhasználók az adataikhoz felhasználó név és jelszó beírását követôen férhetnek hozzá. A jogosultság kiterjedhet az adatok láthatóságára és az adatkezelés módjára.
Minden energetikával foglalkozó szakember és nem szakember tudja, hogy energiagazdálkodni csak akkor lehet hatékonyan, ha mérünk. Az is köztudott, hogy mérések kiépítése, azok automatikus begyűjtése költséges feladat.

Az ENEFEX® Energetikai Információs Rendszer olyan megoldást kínál, amely a meglévô erôforrások maximális kiaknázásával a legtöbb felhasználó által eddig nem használt módszerekkel folyamatosan mutat rá egyre több energiafelhasználás racionalizálási lehetôségre, akár új mérések kiépítése nélkül.
Energetikusi tapasztalataink alapján fenti listát figyelembe véve az ENEFEX® Energetikai Irányítási Rendszer bevezetésével legalább 5-10% energiamagtakarítás érhetô el jelentôs energetikai beruházás nélkül.
Adatbázis létrehozás, felhasználói felület kialakítás

A felhasználók hozzáférésének, az adatok feltöltésének, kezelésének feltétele, hogy az adatok a megfelelô helyre kerüljenek, a megfelelô formában látszódjanak. Ennek alapfeltétele, rendelkezésre álljon a megfelelô adatbázis struktúra, a felhasználói felület olyan kialakítású legyen, hogy az egyszerûen és könnyen kezelhetô, átlátható legyen.

Ezt a feladatot minden esetben az ENEFEX Hungary Kft., vagy a vele szerzôdéses kapcsolatban lévô, folyamatos képzésen részt vett vállalkozások végezhetik.

Létesítménykönyv

Itt határozzuk meg és állítjuk be a felhasználók kezelésében lévô létesítmények, helyiségek listáját, egymáshoz való viszonyát, halmazait, azonosítóit.
A létesítménykönyv a késôbbiek során az egyes mérôk helyének meghatározásában, csoportosításokban, valamint a karbantartások tervezésében nyújt segítséget.

Mérők

Ebben a menüpontban az adatbázisban a mérés adatok tárolására, a mérés adatokat szolgáltató mérôket rögzítjük. Itt határozzuk meg a mérés adatok azonosítóját, nevét, mértékegységét, típusát. Tölthetünk fel fotókat, adatlapokat, hitelesítô bizonylatokat, felhasználói kézikönyveket stb.
Itt határozzuk meg a virtuális méréseket, az azokat létrehozó összefüggéseket, függvényeket. 

Konstansok

A virtuális mérések létrehozása sok esetben igényel olyan paramétereket, amelyek a valós mérési eredményekbôl számítódik állandók (konstansok) felhasználásával (pl. víz-gôz állapotváltozás függvény, fajhô táblázat, sûrûség táblázat stb.).

Tulajdonságok

Az adatokat szolgáló mérôknek fizikai tulajdonságai vannak, amelyek a beazonosítását, cseréjét, a csere költségének kalkulációját teszik egyszerûbbé (pl. gyártó, tipus, beépítési hossz, átmérô, gyári szám stb.).

Jelentés készítő

Az adatok feldolgozásának, elemzésének egyik megjelenítési formája a jelentések készítése. A felhasználók azokat a jelentés formákat használhatják, amelyeket ebben a ”Jelentés szerkesztôben” létrehozunk. Egy jelentés tartalma lehet tetszôleges táblázat, teszôleges diagram, szöveges felirat, dátum stb. A cél, hogy rövid, tömör, lényretörô és egyszerûen kezelhetô dokumentumokat hozzunk létre.

Felhasználó kezelés

ENEFEX® Energetikai Információs Rendszer a felhasználói és név és jelszó által meghatározott láthatósággal és adatkezelési jogosultsággal ruházza fel a felhasználót.
Ebben a menüpontban határozzuk meg ezen jogosultságokat, állítjuk elô a felhasználó neveket és jelszókat (a jelszó módosításokat a felhasználók önállóan elvégezhetik).

Számla és szerződés kezelő

A liberalizált energiapiacon az áralkalmazási feltételek összetettsége miatt az egyszerû áralkunál több lehetôség kínálkozik. A bonyolult számítási módszerek miatt szinte soha nem számol a fogyasztó bizonyos díjakkal, nem vesznek figyelembe különbözô tarifájú idôszakokat, nem használják ki az ellátás megoszthatóságának lehetôségét. Az ENEFEX® számlakezelô moduljainak segítségével ezek a lehetőségek megnyílnak a felhasználó elôtt.

Energiaszámla kalkulátor

A liberalizált energiapiacon a villamosenergia és a földgáz fogyasztásmérôbôl kiolvasott adatokból a bonyolult feltételrendszer és áralkalmazási szabályok miatt a pontos számlaösszeg nehezen kalkulálható. Az energiaszolgáltatókkal együttmûködve kifejlesztettük az energiaszámla kalkuláló szoftver modult, mellyel az adatbázisban tárolt adatok alapján elkészíthetô az elfogyasztott energia tételes, az energiaszolgáltatóval megegyezô bontásban megjelenített számlakalkulációja.

Közműszámlák kezelése

Sok felhasználónál problémát jelent egyes energiaszámlák tartalmi és számszaki ellenôrzése, vitatott számlák könyvelésbôl történô elôkeresése, a kapott elôlegszámlák, részszámlák, stornó számlák, helyesbítô számlák, végszámlák kezelése. Ehhez nyújt segítséget az energiaszámla nyilvántartó, kezelô modul.

Az energiaszámla kalkulátor funkciója kettôs. Egyik funkció a számla ellenôrzése és iktatókönyv szerû rögzítése, a másik funkció pedig a számlákon megtalálható energia adatok adatbázisban rögzítése. Így az adatbázisban rendelkezésünkre áll egy olyan fogyasztási alapadat, amely egyszerû elemzésekre, fajlagosok képzésére ad lehetôséget. A könyvelt tételek mellé szkennelt eredeti számlakép is megjeleníthetô. 

Közmű szerződések kezelése

A közmûszámlák tartalmi és számszaki ellenôrzéséhez elengedhetetlen, hogy a rendszerben rögzítésre kerüljenek és aktualizálva legyenek az egyes mérési pontokra kötött közmûszerzôdések, bérleti szerzôdések energiaelszámolásra vonatkozó adatai.
A felületre az aktuális adatok mellett feltölthetôk az eredeti szerôdések is, szkennelt formában.

Rendszerhasználók kezelése

A „Rendszerhasználó” az a szervezeti egység, ahol az elszámolási mérôk megtalálhatók. Egy rendszerhasználóhoz több elszámolási mérôt is hozzárendelhetünk, de egy elszámolási mérô csak egy rendszerhasználóhoz tartozhat.
A rendszerhasználó nem minden esetben egyezik meg a fizetôvel, ezért az adatbázisban ezeket elkülönítetten kezeljük és jelenítjük meg.

Rendszer adminisztrációs felület

A több felhasználót egyszerre érintô változások követésének felülete. Ide tartoznak a rendszerhasználati díjak, a számlákat befolyásoló napi, havi rendszerességgel változó paraméterek (pl. KÁT díjak, MNB napi árfolyamok).
Itt szerepelnek a kereskedelmi engedélyesek, hálózati engedélyesek, közmû szolgáltatók adatai, elérhetőségei, de itt találjuk meg a tarifákat, határértékeket is.
A „Rendszer adminisztrációs” felületen az adatok módosítása az ENEFEX Hungary Kft. feladata, melyet napi rendszerességgel elvégzünk.

Elemzések, riportok

Az energetikai adatok elemzésére, az adatok láttatására többféle felületet biztosít az ENEFEX®Energetikai Információs Rendszer. A biztosított megjelenítési módok lehetôséget adnak a szakmai elemzésekre is és a vezetôi tájékoztatásra is.

Mért adatok grafikonja

Az elemzések egyik fontos eszköze a diagramon való megjelenítés, mellyel könnyen követhetôvé válnak a fogyasztási szokások. Az ENEFEX®  rendszerben lehetôséget biztosítunk egyszerre több diagram egy koordináta rendszerben történô ábrázolására, így a rendellenes állapotok okai egyszerûen felderíthetôk.

Energetikai anomáliák felderítésére a 15 perc sûrûségû adatok megjelenítésére alkalmas diagram szolgál, mellyel az ok-okozati összefüggések is könnyen megállapíthatóak.

A látványos megjelenítés és a legjobb láttatás érdekében 10 féle diagram 8 féle idôfelbontású megjelnítésére van lehetôség, tetszôleges, akár több évet magába foglaló idôintervallumban.

Jelentés készítő

Felületet biztosítunk a napi – heti – havi - éves adatok megjelenítésére, többféle diagramos megjelenítéssel (kördiagram oszlop diagram, vonal diagram). Ezen riportok készülhetnek manuálisan, illetve elôre elkészített sablon alapján automatikusan. Az automatikus riportok segítségével mutatható ki az egyes berendezések, létesítmények energiahatékonysága, a vállalat vezetése ezen a felületen értesülhet egyszerûen és látványosan az energiahatékonyságról.

Energia áramlások

Ezen funkción belül biztosítjuk energetikai folyamatábrákon a rendszeren belüli energiaáramlások követését akár óráról-órára, mellyel láthatóvá tesszük az energiát. Az energiaáramlások elemzésével feltárt rendellenességek kiváltó okai kereshetôk meg a diagramok segítségével.

Adat import

Hiányzó mérési adatok pótlására, termékekre vetített fajlagos energiafelhasználás kalkulálására adatokat lehet a rendszerbe juttatni. Ez a menü biztosítja a felhasználóknak a nem automatikus adatfeltöltés lehetôségét.

Mérési adatok importja

Vannak mérôk, amelyek tárolnak mérés adatokat, de nincsenek bekötve az ENEFEX® Energetikai Információs Rendszerbe. Ezeket az adatokat egy táblázatkezelôben rögzítve kell .csv formátumban elmenteni, majd az ENEFEX® rendszerbe az interneten használatos „tallózás” funkcióval megkeresve az adatbázisba feltölteni.

Termelési adatok importja

A termelési adatok többnyire az adatgyûjtô vagy felügyeleti rendszerektôl független adatbázisban állnak rendelkezésre. Amennyiben az ENEFEX® rendszerhez nincs automatikus adatfeltöltés kialakítva, úgy ezeket az adatokat is, hasonlóan a hiányzó mérés adatokhoz, egy táblázatkezelôben rögzítve kell .csv formátumban elmenteni, majd az ENEFEX® rendszerbe az interneten használatos „tallózás” funkcióval megkeresve az adatbázisba feltölteni.

Kézi adatrögzítés

Sok esetben vannak olyan kiépített mérôk, amelyeket rendszeresen olvasnak, az adataikat tárolják, de kialakításuknál fogva nem alkalmasak automatikus adatgyûjtô rendszerbe kötésre. Ezen adatok felhasználásra hoztuk létre a manuális adatfeltöltési felületet.

Az adatok rögzítése nem bonyolultabb mûvelet, mint egy táblázat kitöltése. Ha viszont elfelejtettük az adatok leolvasást követô azonnali feltöltését, akkor van lehetôségünk pontos dátum és idôhöz történô hozzárendelésre.

Fogyasztó csoportok

Az energetikai adatok atól válnak hasznossá, hogy a különbözô mérések adatait megfelelô csoportokba szervezzük és jelenítjük meg. Az ENEFEX® Energetikai Információs Rendszer sokféle csoportosítási lehetôséget biztosít. Közös jellemzôje a csoportoknak, hogy az abban szereplô adatok nyomtathatók és adattáblába (Excell) exportálhatók.
Fogyasztás összesítő

A rendszerbe termelési adatok, épület paraméterek, egyéb konstans adatok kézzel, vagy elektronikus úton feltölthetôk. Ezek és a mért fogyasztási adatok felhasználásával a rendszer képes az energiahatékonyságra utaló fajlagosokat számolni.

Költséghelyek

Az energetikai költségek szétosztása miatt a felhasználók számára fontos információt szolgáltató felület, mely tetszôleges idôintervallumra határozza meg az egyes helyszínek fogyasztásait, azok költségét.

Elhatárolás tervezés

A költséghelyek meghatározásának egy speciális formája, amikor a hónap végén kell elôre meghatározni a várható fogyasztásokat és költségeket. Az ENEFEX® rendszer lináris extrapolációval határozza meg az elhatárolandó költségeket.

Mérőcsoportok

Ez a felület a szakmai felhasználó „játszótere”. A felhasználó által egyszerûen létrehozhatók tetszôlegesen egymás alá és mellérendelt csoportok, pl. energiamérlegek, irodaépületre vonatkozó energiafelhasználás, gyártócsarnok energiafelhasználása stb.
A csoportok létrehozására ugyanazon okból van szükség, mint amikor egy táblázatkezelôben táblázatokat hozunk létre.

Vannak olyan berendezések, amelyeknek ismert a teljesítménye és az üzemideje (ilyenek pl. a lámpatestek, ventillátorok) a fogyasztása ezen paraméterek alapján egyszerûen kalkulálható. Az ENEFEX® rendszer lehetôséget teremt sokféle virtuális fogyasztásmérô létrehozására, így mérések kialakítása nélkül kapunk a valóságot megközelítô számított eredményt. Ebben a menüpontn mind a valós, mind a virtuális mérések megjeleníthetôk.

Egységárak

Az ENEFEX® rendszerben szereplô költségek egységárainak beállítása ezen a felületen történhet. Egy energiahordozóhoz több, a mérésekhez rendelt egységár rendelhetô, dátum-idô bélyeggel ellátva.

Az ENEFEX® rendszerbe tervezett további modulok

ENEFEX® Energetikai Információs Rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll. A kezelhetôség egyszerûsítése mellett elsôdleges cél az ISO50001 szabvány elôírásainak való megfelelés, de fontos szempontotnak tartjuk távlati célok kitûzését és a fejlesztés ennek megfelelô irányba való folytatását.

A fejlesztési irányok meghatározásánál a saját ütemtervünk mellett figyelembe vesszük a partnereink visszajelzéseit, igényeit.

Műszaki dokumentumtár

Az üzemeltetôknek idôrabló, sokszor megvalósíthatatlan feladat egyes tervrajzok, gépkönyvek, hitelesítési bizonylatok elôkeresése. Az ENEFEX® rendszerbe a meglévô dokumentációk feltölthetôk, a rajzok egymáshoz rendelhetôk - pl. a megjelenített alaprajzon a kazánházra klikkelve megjelenik annak elvi sémája -, a rajzokon objektumok helyezhetôk el, melyek lehetnek mérôk, csapok, motorok, kazánok, melyekhez tulajdonságokat és feltölthetô dokumentumokat rendelhetnek hozzá. Így nem csak nézegetni és nyomtatni lehet a rajzokat, hanem az azon lévô elemek gépkönyvei, hitelesítési bizonylatai is megtekinthetôk.

- Energetikai rendszerek elvi kapcsolási rajza
- Energetikai rendszerek nyomvonalrajza
- Energetikai termelô és fogyasztó eszközök adatai, gépkönyvei, fényképei

Energetikai állapotok modellezése

Ebben tudjuk kimutatni pl. +10cm hôszigetelés, vagy nyílászáró csere, kazáncsere, vagy napkollektor alkalmazásának hatását.

Energiafogyasztás tervezhetősége – éves, havi, heti, napi

A pénzügyi tervezés egyik fontos eleme az energia terv. Termelési terv, idôjárás adatok és létszám ismeretében jó közelítéssel kalkulálható. Az idôszakos pénzügyi terv segédlete mellett alkalmassá tesszük a rendszert földgáz fogyasztás napi tervezésére (gáz nominálás), illetve villamos menetrend készítésére is.

Versenypiaci ajánlatok automatikus bekérése

A mért adatok ismeretében egy listából csak ki kell választani azt a kereskedôt, akitôl ajánlatot szeretne kérni a felhasználó. A rendszer leválogatja a szükséges adatokat és az ajánlatkérés automatikusan lezajlik.

Hasonló rendeltetésű fogyasztók összehasonlítása

Lehetôséget biztosítunk pl. több irodaépület energiafelhasználásának összehasonlítására.

Projektkövetés, feljegyzések kezelése
Az energetikai viszonyok elemzésének következménye az energetikai beruházások létrehozása. Ez a modul építési naplószerûen nyújt lehetôséget a projekt végigkövetésére a kezdetektôl az átadásig. 

Jogszabály-követés

Az energetikával és üzemeltetéssel kapcsolatos jogszabályok idôrôl-idôre változnak, mely változásokról a felhasználó nem mindig értesül. A szolgáltatással biztosítani kívánjuk, hogy a felhasználó értesüljön a változásról és meg is kapja azt szöveges formában elektronikus úton.

Személyzeti modul – feladatkörök, felelősségi körök

Az MSZ EN 16001 és az ISO 50001 energetikai irányítási rendszer szabványok elôírják a feladatkörök világos rögzítését, az érintettek ez irányú tájékozottságát. 

Karbantartás tervezés, eszköznyilvántartás

Egy olyan eszköznyilvántartó modult adunk a rendszerhez, melyben az energetikai rendszerelemek sokféle szempont szerint lekérdezhetôk, csoportosíthatók. Így lehetôség nyílik olyan listázásokra, mellyel pl. a 3 éve beszerelt szivattyúkat keressük, mert azok karbantartása szükséges. Az adatbázisban tartalmazza azok helyét típusát, árát, beszerzési helyét, utolsó karbantartását, gépkönyvét. Így egyszerûen meghatározható a következô karbantartás eszköz , idô és erôforrás igénye.